Chương trình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tên Năm xây dựng Dự án Điểm đầu Điểm cuối Dài(Km) Rộng mặt Rộng nền Kết cấu Tình trạng
Đường tỉnh ĐT555 -- -- -- -- 23
Đoạn 1 2008 Xã Kỳ Ninh Xã Kỳ Châu 8.3 6 8 BTN Xấu
Đoạn 2 2012 Phường Sông Trí Phường Sông Trí 0.9 11 17 BTN Tốt
Đoạn 3 2012 Phường Hưng Trí Xã Kỳ Hoa 2.5 8 10 BTN Tốt
Đoạn 4 2012 Xã Kỳ Hoa Xã Kỳ Hoa 2.7 6 7.5 BTN Trung bình
Đoạn 5 2016 chưa có dự án Xã Kỳ Hoa Xã Kỳ Lạc 8.7 6 7.5 BTXM Trung bình

Góp ý