Chương trình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tên Năm xây dựng Dự án Điểm đầu Điểm cuối Dài(Km) Rộng mặt Rộng nền Kết cấu Tình trạng
ĐH 122: Mỹ - Duệ - Thành - Bình -- -- -- -- 13.3
Đoạn 1 Cẩm Mỹ Km4+970 5 5.5 8.5 BTN Xấu
Đoạn 2 Km4+970 Km7+250 2.3 0 0 Chưa có đường Khác
Đoạn 3 0 Km7+250 Cẩm Bình 6 5 6.5 BTXM Xấu

Góp ý