Chương trình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tên Năm xây dựng Dự án Điểm đầu Điểm cuối Dài(Km) Rộng mặt Rộng nền Kết cấu Tình trạng
ĐH 123: Quang - Yên - Hòa -- -- -- -- 9.2
Đoạn 1 Cẩm Quang Km8+600 8.6 5 6.5 LN Xấu
Đoạn 2 Km8+600 Cẩm Hòa 0.6 5 6.5 BTXM Xấu

Góp ý