Chương trình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tên Năm xây dựng Dự án Điểm đầu Điểm cuối Dài(Km) Rộng mặt Rộng nền Kết cấu Tình trạng
ĐH 96 -- -- -- -- 3.5
Đoạn 1 Xã Phúc Trạch Xã Phúc Trạch 3.5 3.5 6.5 LN Xấu

Góp ý