Chương trình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tên Năm xây dựng Dự án Điểm đầu Điểm cuối Dài(Km) Rộng mặt Rộng nền Kết cấu Tình trạng
ĐH 99 -- -- -- -- 4
Đoạn 1 Ngã ba Phúc Đồng Km1+400 1.4 3.5 6.5 BTXM Tốt
Đoạn 2 Km1+400 Ngã ba Cửa Miếu 2.6 3.5 6.5 Đất, cấp phối Xấu

Góp ý