Chương trình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tên Năm xây dựng Dự án Điểm đầu Điểm cuối Dài(Km) Rộng mặt Rộng nền Kết cấu Tình trạng
ĐH 101: Thượng Ngọc -- -- -- -- 14.1
Đoạn 1 QL1 Km1+100 1.1 7 9 LN Tốt
Đoạn 2 Km1+100 Km4+450 3.4 5.5 7.5 BTXM Tốt
Đoạn 3 0 Km4+450 Km5+590 1.1 5.5 7.5 LN Trung bình
Đoạn 4 Km5+590 Km9+540 4 5.5 7.5 BTXM Tốt
Đoạn 5 Km9+540 QL15 4.6 3.5 6.5 LN Tốt

Góp ý