Chương trình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tên Năm xây dựng Dự án Điểm đầu Điểm cuối Dài(Km) Rộng mặt Rộng nền Kết cấu Tình trạng
ĐH 102: Thị trấn - Thạch Hương -- -- -- -- 10.4
Đoạn 1 0 Dự án thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Thạch Hà (Dự án AFD) Thị trấn Km2+670 2.7 3.5 6.5 LN Trung bình
Đoạn 2 0 Dự án ngân sách tỉnh 43 tỷ đồng trong đó tỉnh hỗ trợ 35tỷ Km2+670 Km3+190 0.5 3.5 6.5 BTXM Trung bình
Đoạn 3 0 Dự án ngân sách tỉnh 43 tỷ đồng trong đó tỉnh hỗ trợ 35 tỷ từ Km3+190 đến Km8+700 Km3+190 Thạch Hương 7.2 3.5 6.5 LN Xấu

Góp ý