Chương trình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Cấp quảng lý Số tuyến Tổng chiều dài(km) Cấp đường
I II III IV V VI Đô thị
Tổng 1562 34552.5 0 2.8 456.2 454.8 243.8 33380.3 14.7
Quốc lộ 1 52 0 0 52 0 0 0 0
Đường tỉnh 1 10 0 0 0 0 0 0 10
Đường huyện 9 52 0 2.8 0 19.5 19.2 10.5 0
Đường xã 1551 34438.6 0 0 404.2 435.3 224.6 33369.8 4.7