Chương trình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Cấp quảng lý Số tuyến Tổng chiều dài(km) Kết cấu mặt đường(km)
BTN LN BTXM Đất, cấp phối Chưa có đường
Tổng 19534 47478.7 1253 1263.2 9317.4 941.6 151
Quốc lộ 12 789.7 543.2 127.7 53.1 13.8 0
Đường tỉnh 9 407.2 106.5 159.9 50.5 8.5 71.8
Đường huyện 317 1302 286.2 397 471 25.2 70.6
Đường xã 19196 44979.9 317.2 578.6 8742.9 894.1 8.6